Geschiedenis

De Kom, sinds 1969

De volgende tekst is LETTERLIJK overgenomen uit twee schriftjes met verslagen en notulen vanaf de oprichting.

 

Buurtvereniging De Kom.

Opgericht 21 Nov. 1969.

Het voorlopige bestuur is samengesteld uit de volgende personen; Engelberts, Tomassen, Aaldering, Nieuwenhuis, Elfrink en Hoksbergen. Aantal leden: 125.

 

De bedoeling van deze vereniging is om een paar keer per jaar bij elkaar te komen voor 'n gezellige avond en verder de belangen van de buurt te bespreken en de moeilijkheden die er zijn of kunnen komen gezamelijk op te lossen.

Op 21 Nov. 1969 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in zaal Wieleman en we kunnen rustig stellen dat deze avond goed geslaagd is. Er werd besloten na afloop gezamelijk af te rekenen en daar was het merendeel van de aanwezigen mee eens.

 

Op 7 Mrt. 1970 zijn we weer bij elkaar geweest en ook deze avond is bijzonder geslaagd. In Juni heeft de jaarlijkse processie plaatsgevonden. Voor het opbouwen van de altaren en het plaatsen van de vlaggen heeft de oude buurt altijd voor gezorgd, maar het is wel de bedoeling dat in het vervolg de hele buurt hier aan medewerkt. Ter gelegenheid van het 25 j. jubileum van de voetbalver. OBW heeft het bestuur f 25 overgemaakt. In Sept. is de Heer Harmsen afgebrand. De Heer Verheijen heeft zijn oude huis aangeboden als tijdelijke bewoning voor de Heer Harmsen en zijn gezin. Het bestuur en de buurmensen heeft toen aangeboden om dat huis even een goede beurt te geven. Er moest licht en water aangelegd worden er is behangen en geschilderd en na 'n week kon de fam. Harmsen deze woning betrekken. Het bestuur heeft besloten om op 7 Nov. a.s. weer 'n vergadering met feestavond te organiseren. Maar er zijn enkele stemmen opgegaan uit de leden om vóór de feestavond te vergaderen en zodoende werd er 'n vergadering vastgesteld op maandag 26 Oct. 1970 in Cafe van Aalst

 

Ledenvergadering op maandag 26 Oct. 1970

Aanwezig op deze vergadering het voltallige bestuur en 23 leden. Om half negen opende de voorzitter de vergadering. Hij dankte de leden voor hun aanwezigheid maar hij vond het wel jammer dat er zo weinig leden aanwezig waren. Hierna bracht de secretaris verslag uit van de vorige bijeenkomsten. Uit de vergadering kwamen de volgende punten naar voren: Bij 'n uitnodiging voor 'n vergadering de agenda te vermelden. De dames uitnodigen voor de vergadering is vanzelfsprekend want die zijn ook lid. 'n Ledenvergadering houden voor iedere feestavond. De volgende vergadering te doen plaatsvinden omstreeks half Februari. Vanwege het carnaval is deze vergadering vastgesteld op 1 Maart. Het bestuur kwam met het voorstel om op een feestavond 'n kleine verloting te houden. Hiermede kon de vergadering zich niet verenigen. De feestavond werd vastgesteld op zaterdag 7 Nov. 1970 in zaal Wieleman. Om de feestavond in het parochiehuis te houden vanwege plaatsgebrek bij Wieleman ging de vergadering niet mee accoord. Wel is besloten om de ledenvergaderingen in Cafe v. Aalst te houden. Tevens werd er besloten om weer gezamenlijk af te rekenen. Bij de rondvraag vroeg de heer B. Willemsen om vroegtijdig bericht te sturen voor de feestavond. Mijnheer Pastoor vroeg naar het aanvangsuur van de feestavond vanwege de H. Mis op zaterdagavond. Als de muziek begint is de mis wel uit. De heer R. Polman wilde graag medewerking verlenen om gezamelijke belangen op te lossen o.a. de riolering aan de martinusweg door een schrijven te richten aan B en W. De heer Th. Willemsen vroeg om er in geen geval ’n politieke beweging van te maken. De heer A. Buiting wilde de sloot langs het kerkhof dempen maar dat is iets voor het kerkbestuur. De heer Gesthuizen kon er zich niet mee verenigen om bij jubileumfeesten ’n geschenk aan te bieden. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

 

Verslag Vergadering 1 Mrt. 1971

 

Aanwezig waren 14 leden en het voltallige bestuur. Om half negen opende de voorzitter de vergadering. Hij heette alle aanwezigen van harte welkom maar hij vond het wel jammer dat er maar zo weinig leden aan de oproep van de vergadering gehoor hadden gegeven. Als er zo weinig animo voor de vergaderingen is kunnen we beter een keer in het jaar vergaderen. Hierna gaf hij het woord aan de secretaris die verslag uit bracht van de vorige vergadering. Vervolgens bracht de penningmeester verslag uit. Hij kon ons mededelen dat we ’n batig saldo in kas hebben van f 84,47. Van de heer J. Ariës is ’n dankbetuiging ontvangen voor de mooie fruitschaal aangeboden vanwege zijn verblijf in het ziekenhuis. Aan het gemeentebestuur is een brief gezonden met de vraag wanneer de riolering aan de martinusweg wordt doorgetrokken. Volgens het gemeentebestuur zou er dit jaar nog aan gewerkt worden? Besloten werd om de contributie die op 12 gulden is vastgesteld te handhaven en tevens dit bedrag in het begin van het jaar in een keer te betalen. De bestuurverkiezing werd verschoven naar de volgende vergadering. Vervolgens kwam de feestavond ter sprake. De avond werd vastgesteld op zaterdag 20 Mrt. 1971. Bij de rondvraag kwam naar voren om de feestavond langer door te laten gaan. Meestal wordt het toch al later en daarom laten we het gezellig houden. De heer van de Heyden vroeg of er vaker ’n hartig hapje gepresenteerd kan worden. De heer B. Willemsen vond dat de processie slecht georganiseerd was. Maar dat is werk voor de broedermeesters de buurt zorgt alleen voor het opstellen van de altaren en de vlaggen. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

 

Buurtvereniging De Kom

Verslag vergadering 11 Mrt. ‘72

 

Wegens afwezigheid van de voorzitter opende de heer Aaldering de vergadering. Hij sprak ’n woord van welkom aan de leden en hij vond dat er weinig animo was voor deze vergadering. Aanwezig waren het bestuur uitgezonderd de voorzitter en 13 leden en dan moet U nagaan dat de Buurtver. 122 leden telt. Vervolgens bracht de secretaris verslag uit van de vorige vergadering. Hierna bracht de penningmeester verslag uit. Uit zijn verslag bleek dat we nog een batig saldo hebben van f 429,27. We hebben twee feestavonden gehouden en we kunnen rustig stellen dat ze allebei goed geslaagd zijn. Alleen bij de laatste feestavond heeft de muziek die we reeds in Maart besproken hadden ons in de steek gelaten. Maar het Bestuur is er toch nog in geslaagd om op het laatste moment muzikanten te krijgen. Bestuursverkiezing. Vanwege het aftreden van de heer Engelberts als voorzitter heeft de heer H. Godsschalk met 14 van de 18 stemmen in het bestuur plaats genomen. De heer B. Willemsen kreeg 3 stemmen en de Heer J. Weenink 1 stem. Bij de rondvraag vroeg de heer Stevens of het bord van de 50 km snelheidsbeperking verplaatst kon worden naar het begin van de dijkweg. Hieraan wordt gewerkt. De heer Nieuwenhuis had graag gezien dat de nieuwe bewoners van de buurt die lid willen worden van de buurtvereniging zich zelf moeten aanmelden bij het Bestuur. Hierna sloot de heer Aaldering de vergadering.

 

Verslag vergadering 12 Febr. 1973

 

Om half negen opende de voorzitter met ’n woord van hartelijk welkom aan de twaalf leden die ondanks het slechte weer toch nog waren opgekomen. Vervolgens gaf hij het woord aan de penningmeester die verslag uitbracht van de inkomsten en uitgaven. Hierna volgde het verslag van de secretaris over de vorige vergadering. Uit de vergadering kwam naar voren om met ’n versierde wagen aan de carnavalsoptocht deel te nemen maar vanwege het geringe aantal leden kon hierover geen besluit worden genomen. Er werd besloten om dit voorstel op de feestavond naar voren te brengen maar op de feestavond waren er maar weinig leden voor zodat dit voorstel werd afgewezen. Bij de bestuursverkiezing werd de heer TH. Nieuwenhuis die periodiek aftredend was met algehele stemmen herkozen. Verder werd er besloten om ’n H. Mis te laten lezen voor de heer W. Willemsen. De feestavond werd vastgesteld op 24 Maart. De contributie zou men weer handhaven op f 12. Bij de rondvraag werd verzocht om tijdig bericht te sturen voor de feestavond. De heer Godsschalk kon ons mededelen dat het gasgebouwtje geen geluidshinder zou geven. Er werd nog gelegenheid geboden om de contributie over 1973 te betalen. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

 

Verslag Vergadering 18 Oct. ‘74

 

De voorzitter opende deze vergadering met ’n woord van welkom aan de 7 leden en 4 bestuursleden. Hij vond het jammer dat er maar zo weinig leden aanwezig waren en of het nog wel zin heeft om met zulke slechte opkomst nog vergaderingen te houden. Vervolgens bracht de secretaris verslag uit van de vorige vergadering. Hierna volgde het verslag van de penningmeester en uit zijn verslag bleek dat er nog ’n batig saldo aanwezig was. De feestavond werd vastgesteld op 2 nov. Het feest voor de kinderen heeft plaats gevonden in maart 1975. Het bestuur heeft ’t poppenkast theater uit Doetinchem hiervoor aangezocht. Er waren 70 kinderen aanwezig. Na afloop werden de kinderen nog ’n tractatie aangeboden in de vorm van ’n zakje snoep. We hebben in 1975 twee feestavonden gehouden. Wegens verblijf in het ziekenhuis is aan de heer Fr. Wanders ’n fruitschaal bezorgd.

 

Verslag vergadering 2 Febr. 1976

 

Wegens afwezigheid van de voorzitter opende de vice voorzitter de vergadering. Hij sprak ’n woord van welkom tot de 23 leden die aanwezig waren. Hij vond de opkomst niet slecht omdat we bij voorgaande vergaderingen nog met veel minder leden waren. Vervolgens bracht de secretaris verslag uit van de vorige vergadering. Hierna volgde het verslag van de penningmeester en uit zijn woorden bleek dat er nog een batig saldo voorhanden was. Wegens aftreden van de penningmeester de heer Th. Nieuwenhuis werd de heer E. Koenders met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. Vervolgens kwam het kinderfeest ter sprake. Besloten werd om voor de kinderen ’n film te draaien en na afloop ’n tractatie te geven. De datum voor dit kinderfeest werd vastgesteld op zaterdag 10 April. Het buurtfeest werd gehouden op zaterdag 20 Mrt. Uit de rondvraag bleek dat iedereen het met ’t beleid van het bestuur eens was. Na afloop van de vergadering volgde de bingoavond. Er was hier veel animo voor en er werd besloten om bij de volgende vergadering weer ’n bingoavond te geven.

 

Verslag vergadering 7 Febr. ’77.

 

In zijn openingswoord dankte de voorzitter de aanwezige leden voor hun trouwe opkomst. Hij vond het jammer dat er maar 18 leden aanwezig waren. Hierna volgde het verslag van de secretaris. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat er nog ’n batig saldo van f 133 voorhanden was. Voor de begravenis van ons overleden lid de heer Frans Wanders is er namens de buurtvereniging ’n krans aangeboden. Er werd besloten om de leden die 14 dagen of langer in het ziekenhuis verblijven ’n fruitschaal aan te bieden. Het is wel gewenst dat hiervoor even bericht wordt gedaan aan een van de bestuursleden. In het afgelopen jaar zijn er twee feestavonden gehouden deze zijn beiden goed verlopen vooral de laatste op 5 Nov. Was buitengewoon goed bezocht. Het kinderfeest werd verzorgd door ’n goochelaar en na afloop hebben alle kinderen ’n tractatie ontvangen. Het bestuur heeft besloten om ondanks de slechte opkomst toch weer ’n bingoavond te organiseren en zodoende zijn we nu met zijn allen hier aanwezig. Het buurtfeest wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 Mrt. ’78.

 

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: