Statuten en Reglementen

Statuten

CONCEPT STATUTEN VAN BUURTVERENIGING “DE KOM”

 

De vereniging heeft de navolgende statuten.

 

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: De Kom en is opgericht 21 november 1969

 

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Oud Zevenaar.

 

DOEL

Artikel 3

1) De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale contacten, de leefbaarheid en het welzijn van de buurt en haar bewoners in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

 

2) De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. lief- en leed activiteiten;

b. organiseren van activiteiten en door het vertegenwoordigen van de leden naar derden;

c. behartigen van gemeenschappelijke belangen;

d. de vereniging heeft geen winstoogmerk en mag geen winst onder de leden verdelen.

 

LEDEN

Artikel 4

1) De vereniging kent leden en begunstigers

2) Onder leden worden verstaan: gewone leden en ereleden.

3) Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

4) Alle leden en begunstigers zijn gehouden de statuten van de vereniging na te leven. De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.

5) De buurt bestaat uit alle huizen aan de Dijkweg, de Leemkuylweg, Kerkweg, St. Annastraat, Hofweg, Martinusweg, Roosdom en Poelwijkerlaan 14 en 16 de huizen aan de Oud-Zevenaarseweg huisnummers 61 t/m 100 en de Ooysedijk 2 en 4

6) Als leden van een huishouden worden aangemerkt diegenen die staan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente, als woonachtig op het adres bekend in het ledenregister.

7) Als lid kunnen zich aanmelden natuurlijke personen en gezinnen die binnen het doelgebied wonen en gewoond hebben.

8) Als begunstigers worden aangemerkt zij die niet woonachtig zijn in de buurt maar in materiële zin wel bijdragen aan het wel en wee van de vereniging.

 

ERELEDEN

Artikel 5

Ereleden zijn personen die zich op uitzonderlijke wijze voor het belang van de vereniging hebben ingespannen. Deze personen kunnen als zodanig worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van contributie en kunnen niet in bestuursfuncties worden gekozen. Voor deelname aan activiteiten kan wel een bijdrage worden verlangd.

Tevens hebben zij het recht het bestuur te adviseren op alle beleidsgebieden.

 

BEGUNSTIGERS

Artikel 6

Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel of anderszins materieel te steunen. Zij kunnen niet in bestuursfuncties worden gekozen. Voor deelname aan activiteiten kan wel een bijdrage worden verlangd.

 

TOELATING

Artikel 7

1) Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2) Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3) Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden op voordracht van het bestuur van de vereniging of op schriftelijke voordracht van tenminste 10% stemgerechtigde leden met een minimum van 5 huishoudens tenminste 2 weken voor de Algemene ledenvergadering.

4) Aanmelding van een lid kan worden doorgegeven aan het bestuur

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

1) Het lidmaatschap eindigt:

a) door opzegging van het lid uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar en moet worden doorgegeven aan het bestuur. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributieperiode eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

b) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken door de algemene vergadering wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

d) van een lid als deze niet meer in de buurt woonachtig is, maar kan wel op eigen verzoek als begunstiger verbonden blijven aan de vereniging.

2) Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan zondermeer geschieden bij een betalingsachterstand van zes maanden.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

Artikel 9

1) De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2) Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

FINANCIEN

Artikel 10

1) De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a) contributie van leden;

b) ontvangsten uit activiteiten;

c) ontvangsten van begunstigers;

d) andere inkomsten.

2) De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en uit verschillende bedragen voor natuurlijke personen en gezinnen.

3) Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage en eventueel contributie te verlenen.

4) Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de

vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen

kunnen worden gekend.

 

BESTUUR - BESTUURSVERKIEZING

Artikel 11

1) Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2) Het bestuur stelt een kandidaat voor als nieuw bestuurslid. Ieder lid kan zich stellen als tegenkandidaat. Deze tegenkandidaten dienen zich uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering schriftelijk aan te melden bij de secretaris. Zijn er geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt er geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als te zijn gekozen.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK

LIDMAATSCHAP - SCHORSING

Artikel 12

1) Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2) Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3) Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b) door bedanken.

c) door benoeming tot erelid.

 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

1) Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2) Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. De notulen van de algemene ledenvergadering worden door de voorzitter en de secretaris vastgesteld en ondertekend.

3) Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

1) Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2) Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3) Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4) Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5) Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor alle belangrijke financiële besluiten; belangrijke financiële besluiten zijn besluiten waarvan de totale lasten de jaarlijkse inkomsten van de vereniging overtreffen.

6) De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a) hetzij door het bestuur;

b) hetzij door de voorzitter;

c) hetzij door twee andere bestuursleden.

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15

1) Het verenigingsjaar is gelijk aan de contributieperiode en loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3) Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn

jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Tevens voegt het bestuur een begroting van het lopende jaar bij. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4) De algemene vergadering benoemt uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Jaarlijks treedt één lid af, dat niet herkiesbaar is. De algemene vergadering benoemt uit de leden een nieuw kascommissielid. Het volgende jaar treedt het eerstgenoemde lid af en zo vervolgens.

5) Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6) De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

7) Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

1) De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en begunstigers volgens het register bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2) Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

3) Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, kan een algemene vergadering - de jaarvergadering - worden gehouden.

4) Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5) Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

6) De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

- vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

- jaarverslag van het bestuur;

- financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

- verslag van de kascommissie;

- vaststelling van de begroting;

- vaststelling van de activiteitenkalender;

- benoeming bestuursleden;

- rondvraag

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

1) Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2) over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3) leder gewoon lid van de vereniging (dat niet geschorst is), heeft een stem.

4) Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 18

1) De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere

bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2) Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris / notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1) Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2) Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemming

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3) Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4) Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5) Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten met de meeste stemmen plaats. Het zittend bestuur beslist over het aantal kandidaten voor tweede stemming (maximaal vier per vacature).

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan worden het die personen met de meeste stemmen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6) Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende, verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7) Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8) Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9) Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1) In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2) Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3) Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4) Een statutenwijziging treedt na zeven dagen in werking en wordt aan alle leden binnen zeven dagen toegezonden.

 

ONTBINDING

Artikel 22

1) De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2) Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

3) Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

4) De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

1) De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.

2) Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

Huishoudelijk reglement

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BUURTVERENIGING “DE KOM”.

 

Artikel 1;

De naam, de zetel en het doel van de vereniging staan omschreven in de statuten.

 

Artikel 2;

Eenieder die deelneemt aan een activiteit die door of namens de vereniging is of wordt georganiseerd, dient lid te zijn of lid te worden van buurtvereniging “De Kom”.

 

Artikel 3;

Zij die lid worden van buurtvereniging “De Kom” zullen attent gemaakt worden op de aanwezigheid van de statuten en het huishoudelijke reglement op de website van de buurtvereniging. De leden kunnen deze ook verkrijgen bij het secretariaat.

 

Artikel 4;

Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

Artikel 5;

1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan echter op elk moment gedurende het jaar lid worden. De eerste contributieverplichting gaat dan het aankomende jaar in.

2. Toetreden tot de vereniging kan te allen tijden geschieden door mondelinge of schriftelijke aanmelding.

3. Uittreden uit de buurtvereniging kan uitsluitend geschieden door schriftelijke (email) opzegging aan het bestuur uiterlijk 1 december van het lopende jaar.

 

Artikel 6;

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen in haar gehele omvang te behartigen. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijke reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.

 

Artikel 7;

De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging. De voorzitter heeft het recht alle uitgaande stukken vooraf in te zien. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast, behoudens het recht der algemene vergadering om daarin wijzigingen te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten indien 1/3 van de ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

 

Artikel 8;

De secretaris verzendt de uitnodigingen, houdt de notulen bij van de bestuur- en ledenvergaderingen en verzorgt de correspondentie die van het bestuur uitgaat. De secretaris beheert het archief en samen met een bestuurslid de bezittingen van de vereniging. De secretaris brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 9;

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijden aanstonds bekend zijn. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem uitsluitend gedaan tegen overlegging van behoorlijke kwitanties c.q. rekeningen. De penningmeester is gerechtigd zelfstandig over te gaan tot uitbetalingen van bedragen welke door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld. Daarboven dient de voorzitter via een mail van de uitbetaling op de hoogte te worden gesteld c.q. de mail bevestigend te beantwoorden of de opdracht tot betaling mede te ondertekenen. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting in betreffende de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar. De begroting behoeft de goedkeuring van de vergadering. Nadat de kascontrolecommissie de kas en de financiële bescheiden bij de penningmeester in orde heeft bevonden geeft zij de algemene ledenvergadering in overweging de penningmeester voor zijn beleid decharge te verlenen.

De penningmeester is verplicht de kascontrolecommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake mocht verlangen. Gelijke verplichtingen bestaat voor hem jegens het bestuur, die hem te allen tijden om openheid van zaken kan vragen.

 

Artikel 10;

De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie. Zie artikel 15 lid 4 van de statuten.

 

Artikel 11;

Het bestuur is verplicht de besluiten van de algemene ledenvergadering binnen de kortst mogelijke tijd tot uitvoer te brengen. Bij het in gebreken blijven hiervan kan ieder lid handelen zoals staat beschreven in de statuten artikel 16 lid 5.

 

Artikel 12;

Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Bestuursbesluiten worden genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen.

 

Artikel 13;

De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit daartoe door het bestuur en/of de leden gestelde kandidaten. Zie artikel 11 lid 2. Verkiesbaar zijn alleen leden der vereniging met uitzondering van ereleden en begunstigers. Het bestuur stelt voor elke vacature één kandidaat, terwijl ten minste tien leden voor elke vacature een (tegen)kandidaat kunnen stellen.

 

Artikel 14;

Over onderwerpen die niet op de agenda vermeld staan, kan tijdens de vergadering geen beslissing worden genomen, tenzij niet meer dan drie der aanwezige leden zich tegen het toch te nemen besluit verzetten.

 

Artikel 15;

Bestuurvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, doch minstens drie maal per jaar, met een redelijke spreiding over het seizoen, door de voorzitter c.q. het dagelijks bestuur belegd. Indien ten minste drie bestuursleden de wens te kennen geven voor een tussentijdse vergadering, is de voorzitter c.q. het dagelijks bestuur verplicht een tussentijdse vergadering te beleggen. De bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er over personen moet worden gesproken.

 

Artikel 16;

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet ten minste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 17;

Buurtvereniging De Kom of het bestuur, al dan niet hoofdelijk, kan NIET aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld schade aan personen en/of eigendommen, toegang en inhoud van de website, noch voor vermissingen en ongevallen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de door de buurtvereniging georganiseerde activiteiten.

 

Artikel 18;

Indien een lid zich schuldig maakt, binnen of in de directe omgeving van een activiteit van de buurtvereniging De Kom, aan schade, een overtreding c.q. misdrijf, zal deze persoon mogelijk met onmiddellijke ingang geschorst worden tot de algemene ledenvergadering. Tevens zal deze persoon alle uit de schade, overtreding c.q. misdrijf voortkomende kosten op zich nemen.

 

 

Artikel 19;

Voor bepaalde activiteiten kan het bestuur speciale werkgroepen of commissies benoemen. De taak van deze werkgroepen of commissies zal worden uitgevoerd in nauw overleg met, en onder verantwoording van het bestuur. In iedere commissie neemt minimaal één bestuurslid deel.

 

Artikel 20;

Introducés zijn op de vergadering, mits met goedkeuring van het bestuur, toegestaan. Zij mogen op verzoek van het bestuur op de algemene vergadering hun mening kenbaar maken, maar bezitten geen stemrecht.

 

Artikel 21;

Van introducés kan door het bestuur een (hogere) bijdrage worden verlangd. Het bestuur kan bepalen dat er voor een bepaalde activiteit geen introducés toegestaan zijn.

 

Artikel 22;

Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden overgegaan indien 2/3 van het aantal op de vergadering aanwezige leden zich hierover uitspreekt. Elke verandering van het huishoudelijk reglement wordt per rondschrijven ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 23;

Bij verschil van mening over de interpretatie van een bepaald artikel beslist het bestuur, of een door het bestuur te benoemen commissie of de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 24;

Wijzigingen in de statuten en/of het huishoudelijk reglement worden in de notulen van de algemene ledenvergadering vermeld.

 

Artikel 25;

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Wist u dat de buurtvereniging een lief-en-leed commissie heeft, waaraan u kunt melden dat er bij uw gezin blijde of treurige gebeurtenissen zijn gebeurd? Als u één van de bestuursleden tijdig op de hoogte stelt van huwelijken (van groen tot goud), geboortes, ziekte en overlijden, dan wordt op gepaste wijze gereageerd door de buurtverenging, met een kaartje of met bloemen. Elke bestuursvergadering is er aandacht voor het lief en leed in de buurt.

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: